Publications


Fine‑Tuned Large Language Model for Visualization System: A Study on Self‑Regulated Learning in Education

Lin Gao , Jing Lu , Zekai Shao , Ziyue Lin , Shengbin Yue , Chokit Ieong , Yi Sun , Zhongyu Wei , Siming Chen .

Interactive Financial Data Decision Making Visual Analysis Based on DuPont Analysis and Large Language Model

Xiaowen Zhang , Yi Wan , Fen Wang , Xuan Chen , Yuheng Zhao , Lin Gao , Siming Chen .
2024

TransforLearn: Interactive Visual Tutorial for the Transformer Model.

Lin Gao , Zekai Shao , Ziqin Luo , Haibo Hu , Cagatay Turkay , Siming Chen .
2023